موکل : خانم / آقای ... فرزند ...بشماره شناسنامه ...صادره از ...تاریخ تولد ...شماره ملی ....ساکن ................... کدپستی  .........

وکیل : خانم / آقای ........ فرزند ...بشماره شناسنامه ...تاریخ تولد ...صادره از ...شماره ملی ..........به نشانی ..............................  کدپستی ....................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی مراجعه به کليه مراجع قضایی و انتظامی و ادارات  راهنمایی و  رانندگی و مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری ناجا ، کلیه پارکینگ های راهنمایی و رانندگی و شهرداری و سایر پارکینگ های تعیین شده از طرف مراجع انتظامی و مراکز خدمات  خودروئي  ناجا در تهران بزرگ و شهرستانها و شرکت های خودرو سازی داخلی و کلیه نمایندگی های تابعه و شرکت های لیزینگ خودرو و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی جهت انجام کلیه امور اداری در خصوص یکدستگاه سواری مدل ... سيستم .......... رنگ ........ تعداد سيلندر ...به شماره شاسي  ................و شماره موتور   .........و شناسنامه مالکیت بشماره چاپی ........مورخ ../../.......و شماره شناسه خودرو .................و شماره انتظامی .... ...سري ایران ...به مالکیت موکل طبق سند شماره ... مورخ ../../..دفتر ...تهران و پس از رفع کلیه موانع قانونی اقدام به  تحویل گرفتن خودرو سواری مذکور از پارکینگ تعیین شده از طرف مرجع انتظامی و طی کلیه تشریفات لازمه وفق مقررات ، اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و برگ بازدید و برگ خلافی ، بیمه نامه ، کارت هوشمند سوخت خودرو معاینه فنی  و جلب نظر کارشناسان فنی ،  پرداخت هرگونه وجوه قانونی و عوارض شهرداری و مالیات و حق بیمه و بیمه نمودن آن ، تسلیم و ارائه مدارک و اسناد مربوطه و اخذ مدارک اعم از اصل و یا المثنی و کپی و رونوشت یا نمونه و امضاء ذیل و ظهر اوراق و اسناد و مدارک در خصوص مورد وکالت و پرداخت هرگونه وجهی از این بابت و تادیه تتمه اقساط و دیون و سپس  در صورت لزوم فک رهن و انجام کلیه تشریفات لازمه در اینخصوص و اصلاح شناسنامه مالکیت خودرو در سیستم راهور ناجا و اخذ شناسنامه  مالکیت خودرو بنام موکل و پس از رفع کلیه موانع قانونی  سپس اقدام در خصوص تعویض پلاکهای خودرو و تحویل دادن آنها و تقاضای اختصاص پلاکهای جدید و اخذ و نصب آنها و یا استفاده از پلاکهای حاضر بنام خود ، موکل و یا هر شخص  حقیقی یا حقوقی دیگر حتی  به شخص خود و سپردن تعهدات لازم و امضاء کلیه اوراق و نمونه های مربوطه با حق اقدام به رفع هرکونه ابهام و اشکال در کاردکس خودرو و اخذ شناسنامه و کارت انتظامی جدید به شرح بالا و قیام و اقدام به کلیه امور لازم و انجام تشریفات مقرر که در این خصوص لازم و ضروری باشد هرچند که در اینجا قید نگردیده باشد و انجام سایر تشریفات لازمه عمل به وکالت . مفاد ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیات محترم وزیران و مسئولیت های وکیل مندرج در مواد 666 و 667قانون مدنی به موکل تفیهم شد  و وی متعهد گردید با تفهیم مواد قانونی فوق وکیل را از تبعات انجام دیر هنگام مورد وکالت آگاه نماید .

 حدوداختيارات : وكيل  مزبوردر انجام  مورد وکالت  با حق  توکيل  به  غير جزئا ويا كلا ولوکراراً  ومع الواسطه داراي اختيارات  تامه  مطلقه  ميباشد و امضا و اقدام  و عمل وكيل در تمامي  موارد به منزله امضا واقدام  وعمل موكل‏ نافذ و معتبر و داراي  اثرات  قانوني  است . مفاد اين  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


موضوعات مرتبط: مباحثه قلمی مجازی

تاريخ : ۹۰/۰۳/۱۸ | | نویسنده : امیر محبوب |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.